1.4.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.03.2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 589);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz.U. z 2019 r. poz. 590);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.03.2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania (Dz.U. z 2019 r. poz. 591);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26.03.2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 592);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 593);
 • Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z 22.03.2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 594);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.03.2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz.U. z 2019 r. poz. 596);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 marca 2019 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. z 2019 r. poz. 597);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz.U. z 2019 r. poz. 598);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 599);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 600);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 601);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.03.2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2019 r. poz. 602);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25.03.2019 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (M.P. z 2019 r. poz. 279);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.02.2019 r. nr 115.2.2019 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2019 r. poz. 280);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.02.2019 r. nr 115.3.2019 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2019 r. poz. 281);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.03.2019 r. nr 115.4.2019 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2019 r. poz. 282);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 28.03.2019 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 283);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.03.2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (M.P. z 2019 r. poz. 284).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych