10.1.2017 r. – Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. z 2017 r. poz. 42);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 44);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22.12.2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 45);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27.12.2016 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 46);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2017 r. poz. 47);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz.U. z 2017 r. poz. 48);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 4.1.2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 49);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 50);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.1.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2017 r. poz. 51);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 4.1.2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 52);
 • Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 9.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2017 r. poz. 13);
 • Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5.1.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 14);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.12.2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (M.P. z 2017 r. poz. 15);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.12.2016 r. w sprawie uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (M.P. z 2017 r. poz. 16);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.12.2016 r. w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego (M.P. z 2017 r. poz. 17).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

10.1.2017 r. Trybunał Konstytucyjny (K 31/14) rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:

1) art. 114a ustawy z 10.9.1999 roku – Kodeks karny skarbowy z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.8.1997 roku – Ordynacja podatkowa, w zakresie, w jakim przewiduje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie, a nie przeciwko osobie z art. 2 Konstytucji RP.

Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl. .


Prezydent RP
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

9.1.2017 r.:

 • Ustawę z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe;
 • Ustawę z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl..


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Polityka przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł