10.10.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o Inspekcji Handlowej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1931);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1932);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2.10.2018 r. sygn. akt K 26/15 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1933);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 26.09.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1934);
 • Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1936);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3.10.2018 r. sygn. akt SK 5/16 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1937);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2018 r. poz. 1938);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3.10.2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1939);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27.09.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1940);
 • Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Wilnie 16.06.2010 r. (M.P. z 2018 r. poz. 942);
 • Oświadczenie rządowe z 17.07.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Wilnie dnia 16 czerwca 2010 r. (M.P. z 2018 r. poz. 943);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Rijadzie dnia 8.12.2013 r. (M.P. z 2018 r. poz. 944)
 • Oświadczenie rządowe z 17.07.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Rijadzie 8.12.2013 r. (M.P. z 2018 r. poz. 945);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Ammanie 11.05.2014 r. (M.P. z 2018 r. poz. 946);
 • Oświadczenie rządowe z 17.07.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Ammanie 11.05.2014 r. (M.P. z 2018 r. poz. 947);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 28.09.2018 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych (M.P. z 2018 r. poz. 948);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 10.09.2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących postępowania przy powoływaniu terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21.10.2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 949);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.09.2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Cukiernik – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2018 r. poz. 950);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.09.2018 r. w 40. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową (M.P. z 2018 r. poz. 951).


Rada Ministrów

Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 9.10.2018 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o Instytucie Europy Środkowej;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/. 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych