10.7.2018 r. – Publikacja zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.7.2018 r. sygn. akt K 16/16 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1315);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.6.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1317);
 • Ustawa z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1318);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.6.2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1319);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 26.6.2018 r. w sprawie wzoru świadectwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1320);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.6.2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1321);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1322);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.6.2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. z 2018 r. poz. 663);
 • Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.6.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania (M.P. z 2018 r. poz. 664);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2018 r. w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej (M.P. z 2018 r. poz. 665);
 • Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.6.2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 (M.P. z 2018 r. poz. 666).

Sejm RP


Sejm RP 5.7.2018 r.

Ustawy uchwalone na 66. posiedzeniu Sejmu

 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o własności lokali;
 • o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • o tachografach;
 • o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw;
 • o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
 • o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.;
 • o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych;
 • o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw;
 • o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim;
 • o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
 • o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw;
 • o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
 • o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwały podjęte na 66. posiedzeniu Sejmu

 • o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego;
 • w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.;
 • w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów;
 • w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku;
 • w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.;
 • w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł