10.7.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o działach administracji rządowej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1215);
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.6.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1216);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1217);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz.U. z 2020 r. poz. 1218);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.7.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1220);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1221);
  • Ustawa z 19.6.2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1222);
  • Uchwała Nr 201/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 7.7.2020 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8 w Lublinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 617).


Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał


8.7.2020 r.

  • Ustawę z 19.6.2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych