10.8.2018 r. – Publikacja zmian ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.05.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza (PLH320004) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1528);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1529);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27.07.2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1531);
 • Ustawa z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1533);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26.07.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1534);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.05.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Iławska (PLH280053) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1535);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.08.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1536);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1537);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.07.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1538);
 • Ustawa z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1539);
 • Zarządzenie nr 23/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 27.07.2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (M.P. z 2018 r. poz. 759);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.07.2018 r. w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie (M.P. z 2018 r. poz. 760);
 • Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów z 3.08.2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw Programów Współpracy Organów Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi (M.P. z 2018 r. poz. 761).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych