10 listopad 2011 r.

Dziennik Ustaw
   Ustawa z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 236, poz. 1396);
   Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.9.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1397);
   Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.10.2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice (Dz.U. Nr 236, poz. 1398);
   Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.10.2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat (Dz.U. Nr 236, poz. 1399);
   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.10.2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych (Dz.U. Nr 236, poz. 1400);
   Rozporządzenie Ministra Inffrastruktury z 21.10.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401);
   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. Nr 236, poz. 1402);
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz.U. Nr 236, poz. 1403);
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia (Dz.U. Nr 236, poz. 1404);
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 236, poz. 1405);
   Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. Nr 237, poz. 1406);
   Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części (Dz.U. Nr 237, poz. 1407);
   Rozporządzenie Ministra Finansów z 26.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1408);
   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. Nr 237, poz. 1409);
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego (Dz.U. Nr 237, poz. 1410);
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich (Dz.U. Nr 237, poz. 1411);
   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11.10.2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412);
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz.U. Nr 237, poz. 1413);
   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. Nr 237, poz. 1414);
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz.U. Nr 237, poz. 1415);
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. Nr 237, poz. 1416);
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 237, poz. 1417);
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. Nr 237, poz. 1418);
   Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 237, poz. 1419);
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.11.2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. Nr 237, poz. 1420);
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2011 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2011 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1421);
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2011 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2011 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1422);
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2011 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2011 r. (Dz.U. Nr 238, poz 1423);
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2011 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2011 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1424);
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2011 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2011 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1425);
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2011 r. w sprawie miejsc pierwszej sprzedaży oraz czasu wyładunku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru (Dz.U. Nr 238, poz. 1426).
  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Odwołania prokuratorów w stanie spoczynku w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Sąd Najwyższy w dniu 9.11.2011 r. postanowił nie uwzględnić odwołań prokuratorów w stanie spoczynku – Bogdana Święczkowskiego i Dariusza Barskiego – od postanowień Marszałka Sejmu RP w sprawie wygaszenia ich mandatów poselskich. Odwołania wpłynęły do SN w dniu 2 listopada. Sąd Najwyższy rozpoznawał je na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu nieprocesowym. Rada ministrów Rada Ministrów podczas obrad 7.11.2011 r. podjęła:
  • uchwałę w sprawie ustanowienia „Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

   
  KUP TERAZ

  Przetestuj System Legalis

   
  Zadzwoń:
  22 311 22 22
  Koszt połączenia wg taryfy operatora.
  lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
  zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

  W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


  Wyślij
  Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

  * Pola wymagane

  Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

  Wydawnictwo C.H.Beck
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Tel: 22 311 22 22
  E-mail: legalis@beck.pl
  NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
  w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

  Zasady przetwarzania danych osobowych