11.10.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o służbie cywilnej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3.10.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1878);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27.9.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1879);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27.9.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1880);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28.9.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1881);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27.9.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1882);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3.10.2017 r. sygn. akt SK 31/15 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1883);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2.10.2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1884);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.9.2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Zachodniego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1885);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.10.2017 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1886);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.10.2017 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1887);
 • Ustawa z 15.9.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 1888);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.9.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.10.2017 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1890);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.10.2017 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1891);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.9.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.10.2017 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1893);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.10.2017 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1894);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.10.2017 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1895);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4.10.2017 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1896);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.9.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1896);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 29.9.2017 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2015 r. (M.P. z 2017 r. poz. 935);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.6.2017 r. nr 1130.20.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2017 r. poz. 936);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.6.2017 r. nr 1130.21.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2017 r. poz. 937).

Rada MinistrówDecyzje Rady Ministrów podczas obrad 10.10.2017 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.

Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

6.10.2017 r.

 • Ustawę z 15.9.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska;
 • Ustawę z 15.9.2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”;
 • Ustawę z 29.9.2017 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji .

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl..

Sejm RPSejm RP 10.10.2017 r.

Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 49. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (druk nr 1882);
 • Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” (druki nr 1849 );
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 1865);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1864);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1833 i 1845);
 • Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1868);
 • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego (druki nr 1826 i 1856);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1848) ;
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1877);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 1879;
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880);
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marcina Kierwińskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego (druk nr 1859).

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.

 


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł