11.10.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

  • Obwieszczenie Ministra Finansów z 26.9.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1941);
  • Ustawa z 13.9.2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1942);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1946);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.9.2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1944);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.9.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945);
  • Umowa Ramowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 27 lutego 2013 r. (M.P. z 2018 r. poz. 952);
  • Oświadczenie rządowe z 17.7.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Ramową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 27 lutego 2013 r. (M.P. z 2018 r. poz. 953);
  • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r. (M.P. z 2018 r. poz. 954)
  • Oświadczenie rządowe z 17.7.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r. (M.P. z 2018 r. poz. 955);
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 17.9.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2018 r. poz. 956).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych