11.7.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o dostępie do informacji publicznej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.6.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1323);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1324);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.7.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1325);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1326);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 29.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1327);
 • Poprawka do Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., przyjęta w Strasburgu dnia 22 października 2014 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1328);
 • Oświadczenie rządowe z 14.6.2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., przyjętej w Strasburgu dnia 22 października 2014 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1329);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.6.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.6.2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1331);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz.U. z 2018 r. poz. 1332);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6.7.2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1333);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2.7.2018 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1334);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6.7.2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1335);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2.7.2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Konrada Zygmunta Głębockiego (M.P. z 2018 r. poz. 667);
 • Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 668);
 • Oświadczenie rządowe z 27.6.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisanym w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 669).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego


Kodeks postępowania cywilnego


11.7.2018 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 3/17) rozpozna skargę konstytucyjną o stwierdzenie czy:


1) art. 3986 § 2 i 3 w związku z art. 3984 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie w jakim przewiduje odrzucenia – bez wzywania do usunięcia braków – skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 3984 § 1 powołanej ustawy jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2 oraz art. 2 Konstytucji RP,


2) art. 3986 § 3 w związku z art. 3986 § 2 i art. 3941 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim przewiduje niezaskarżalność postanowienia Sądu Najwyższego o odrzucenia skargi kasacyjnej, niespełniającej wymagań określonych w art. 3944 § 1 powołanej ustawy jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,


3) art. 3986 w związku z art. 3984 § 1 i 2 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim wprowadza odmienne skutki prawne dla braków konstrukcyjnych skarga kasacyjnej tej samej kategorii, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł