11.7.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Najnowsze Dzienniki Ustaw

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28.6.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1271);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1272);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28.6.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1273);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 8.7.2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1274);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.6.2019 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1275);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.6.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1276);
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 24.6.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1277);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31.5.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1278);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 19.6.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1279);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.6.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1280);
 • Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 1.7.2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2019 r. poz. 671);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 25.6.2019 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. z 2019 r. poz. 672);
 • Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 24.6.2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2019 r. poz. 673).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Nałożenie na koncesjonariusza kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji


Sąd Najwyższy uchwałą z 9.7.2019 r. (I NSZP 1/19) orzekł, że nałożenie na koncesjonariusza kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji (art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne, Dz.U. 2018, poz. 755 ze zm.) jest dopuszczalne także wtedy, gdy obowiązek ten można zrekonstuować z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących działalności koncesjonowanej.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Tymczasowe aresztowanie – maksymalny czas trwania, zasady przedłużenia tymczasowego aresztowania


10.7.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (K 3/18) po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 10 lipca 2019 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 258 § 2 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 31 ust. 3 oraz art. 30 Konstytucji,

2) art. 263 § 7 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie oznacza maksymalnego czasu trwania tymczasowego aresztowania oraz dopuszcza przedłużenie tymczasowego aresztowania bez konieczności spełnienia przesłanek uzasadniających takie postanowienie, z art. 2, art. 30, art. 41 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1, art. 42 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji i w związku z art. 6 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzekł, że:

Art. 263 § 7 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.) w zakresie, w jakim nie określa maksymalnego łącznego czasu trwania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji, jest zgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanowił na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

 


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych