11.9.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1724);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2019 r. poz. 1725);
 • Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1726);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1727);
 • Ustawa z 31.7.2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.9.2019 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1729);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1730);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.8.2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1731);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1732);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 16.8.2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy (M.P. z 2019 r. poz. 797);
 • Zarządzenie Nr 23/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 30.8.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 90. rocznicę urodzin Anny Walentynowicz (M.P. z 2019 r. poz. 798);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.5.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 799);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.5.2019 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 800);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.6.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 801);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.6.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 802);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.6.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 803);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.6.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 804);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.6.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 805);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.6.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 806).

Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 10.9.2019 r.

 • Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw;
 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Uchwała w sprawie przyjęcia „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”;
 • Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I”;
 • Uchwała w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych