11 styczeń 2012 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.12.2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 19);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.12.2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu (Dz.U. z 2012 r. poz. 20);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów Dz.U. z 2012 r. poz. 21);
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 1 z 5.1.2012 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. z 2012 r. poz. 1).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Ograniczenie w czasie składania wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich 10.1.2012 r. Trybunał Konstytucyjny (P 19/10) rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczące ograniczenia w czasie składania wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 ust. 4 ustawy z 24.1.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.) w zakresie, w jakim określa termin do złożenia do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosku o przyznanie uprawnień z tytułu określonego w art. 2 pkt 7 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Uzależnienie wysokości podwyżki czynszu od wartości kapitału poniesionego na budowę, zakup lub trwałe ulepszenie lokalu 10.1.2012 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 25/09) rozpoznał skargę konstytucyjną Inbal Sp. z o.o. dotyczącą uzależnienia wysokości podwyżki czynszu od wartości kapitału poniesionego na budowę, zakup lub trwałe ulepszenie lokalu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. art. 8a ust. 4a i ust. 4b ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) w zakresie, w jakim uzależnia wysokość podwyżki czynszu od wartości kapitału poniesionego na budowę, zakup lub trwałe ulepszenie lokalu, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 3 oraz z art. 21 ust. 1, w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 2. art. 2 ustawy z 15.12.2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 249, poz. 1833) jest niezgodny z wynikającymi z art. 2 Konstytucji zasadami ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz niedziałania prawa wstecz w związku z art. 64 ust. 1 i 3 oraz z art. 21 ust. 1, w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zasady naliczania wysokości emerytury 11.1.2012 r. Trybunał Konstytucyjny (K 36/09) w pełnym składzie rozpozna wniosek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dotyczący zasad naliczania wysokości emerytury. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 13a ust. 6 ustawy z 18.2.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP. Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl. Rada Ministrów Rada Ministrów podczas obrad 10.1.2012 r. przyjęła:
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Zdrowia;
wydała:
 • rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, przedłożone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Zmiana ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Zdrowia. Najważniejszą zmianą zaproponowaną w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej jest możliwość objęcia (na podstawie decyzji podejmowanej przez ministra zdrowia) refundacją leku o wskazaniach do stosowania, dawkowania lub podawania innego niż to określono w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Chodzi o zapewnienie możliwości objęcia refundacją leków przepisywanych ze względu na ich zastosowanie kliniczne, a nie tylko ze względu na zakres rejestracji. Kolejną zmianą jest odstąpienie od karania lekarzy za niewłaściwe wypisanie recepty (chodzi np. o receptę wypisaną niezgodnie z uprawnieniami pacjenta). Lekarze, którzy do chwili wejścia w życie nowych przepisów wystawili taką receptę, będą objęci abolicją. Zmniejszona będzie również liczba leków (do ok. 200), które będą wymagać wpisania przez lekarza na recepcie poziomu refundacji. Dotyczy to leków występujących na więcej niż jednym poziomie refundacyjnym. Zmieniono ponadto sposób naliczania marży detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy. Chodzi o tzw. import docelowy leku dla konkretnego pacjenta, realizowany na podstawie szczegółowych i zweryfikowanych zaleceń lekarza. Zrównano marżę detaliczną dla tych leków z marżą detaliczną obowiązującą dla pozostałych rodzajów leków, dzięki czemu pacjenci będą mieli większy dostęp do tych środków. Projekt nowelizacji ustawy usuwa ograniczenia w dostępie do informacji źródłowej na temat leków refundowanych (wskazań rejestracyjnych, działań niepożądanych, interakcji, itd.), poprzez udostępnienie charakterystyk leków refundowanych na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Źródło informacji: http://www.premier.gov.pl. Sejm RP Sejm RP 11.1.2012 r. Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem porządku 4. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk Nr 74);
 • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk Nr 22);
 • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk Nr 23);
 • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt (druk Nr 26);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druki Nr 72);
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro (druki Nr 37);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. (druki Nr 73);
 • Sprawozdanie z realizacji "Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2010 roku" (druk Nr 54) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia;
 • Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych