12.1.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zasadach finansowania nauki

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.12.2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 82);
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 14.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 83);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 4.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski (Dz.U. z 2018 r. poz. 84);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 85);
 • Ustawa z 14.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 86);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2017 r. poz. 87);
 • Ustawa z 14.12.2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 88);
 • Poprawka do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjęta w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 89);
 • Oświadczenie rządowe z 20.11.2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 90);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 91);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 28.12.2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2018 r. poz. 31);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 19.12.2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. z 2018 r. poz. 32);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 21.12.2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. z 2018 r. poz. 33);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 34);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 35);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 36);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 37);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.10.2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 38);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.10.2017 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2018 r. poz. 39);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.10.2017 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2018 r. poz. 40);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.10.2017 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2018 r. poz. 41);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.10.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 42);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.10.2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 43);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2017 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2018 r. poz. 44);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.10.2017 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2018 r. poz. 45);
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.1.2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M.P. z 2018 r. poz. 46);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2017 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2018 r. poz. 47);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.10.2017 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2018 r. poz. 48);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.10.2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 49);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 50).

Orzecznictwo Sądu NajwyższegoPodstawa prawna zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich

Sąd Najwyższy uchwałą z 11.1.2018 r. (III CZP 92/17) orzekł, że ​​podstawę prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnego z prawem prawomocnego orzeczenia, interpretowane w zgodzie z Konstytucją i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.


Roszczenie o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przekształconego ze stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na stosunek pracy na podstawie powołania

Sąd Najwyższy uchwałą z 9.1.2018 r. (III PZP 3/17 ) orzekł, że ​​​​​rozwiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 50), w wyniku odwołania ze stanowiska po wejściu w życie tej ustawy a przed upływem okresu równoważnego okresowi wypowiedzenia z art. 36 § 1 KP i bez uzasadnionej (rzeczywistej) przyczyny nie wyłącza roszczenia pracownika o odszkodowanie.

Prezydent RP
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

9.1.2018 r.

 • Ustawę z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;
 • Ustawę z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych;
 • Ustawę z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl..

 


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł