12.2.2018 r. – Publikacja zmian w Regulaminie Senatu

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.01.2018 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 334);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31.01.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 335);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.02.2018 r. w sprawie użyczania Służbie Ochrony Państwa rzeczy lub dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 336);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.02.2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 337);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.02.2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę (Dz.U. z 2018 r. poz. 338);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.02.2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 339);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.02.2018 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg przyznawanych funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 340);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.02.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 341);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.02.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz.U. z 2018 r. poz. 342);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.02.2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z 2018 r. poz. 343);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.01.2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk (Dz.U. z 2018 r. poz. 344);
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 345);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9.02.2018 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby (Dz.U. z 2018 r. poz. 363);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 1.02.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M.P. z 2018 r. poz. 176);
 • Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2.02.2018 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego (M.P. z 2018 r. poz. 177).


Orzecznictwo Sądu NajwyższegoOrzeczenia asesora sądowego, przed powierzeniem mu obowiązków sędziego

Sąd Najwyższy uchwałą z 6.02.2018 r. (III PZP 4/17) orzekł, że na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania, wydane przez sąd w składzie asesora sądowego w okresie przed powierzeniem mu pełnienia obowiązków sędziego (art. 106i § 10 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.), przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji (art. 394 § 1 k.p.c.).

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł