12.4.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawie – Kodeks postępowania karnego

Najnowsze Dzienniki Ustaw

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.3.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 676);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 7.4. 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r. poz. 677);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 2.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (Dz.U. z 2019 r. poz. 678);
  • Ustawa z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 679);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.3.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 680);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.3.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 681);
  • Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 26.3.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 682).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Wpis prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej

Sąd Najwyższy uchwałą z 11.4.2019 r. (III CZP 100/18) orzekł, że:

1. Konstytutywny wpis prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej nie stanowi elementu czynności prawnej, którą jest umowa ustanowienia albo przeniesienia tego prawa rzeczowego.

2. Dla oceny dobrej lub złej wiary osoby, na rzecz której nastąpiło ustanowienie albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, rozstrzygająca jest chwila złożenia wniosku o wpis tego prawa do księgi wieczystej.Zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody

Sąd Najwyższy uchwałą z 11.4.2019 r. (III CZP 105/18) orzekł, że sąd, podzielając zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, odnosi się do żądania pozwu i odpowiednio zmniejsza zasądzone zadośćuczynienie, obowiązany jest jednak uwzględnić ograniczenie roszczenia z tej przyczyny, wskazane w podstawie faktycznej powództwa. ​

Prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków

Sąd Najwyższy uchwałą z 11.4.2019 r. (III CZP 106/18) orzekł, że ​prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 § 1 k.r.o. może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi (art. 787 k.p.c.).

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątku dłużnika

Sąd Najwyższy uchwałą z 11.4.2019 r. (III CZP 108/18) orzekł, że ​na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika wydane w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym po złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości przysługuje zażalenie (art. 741 k.p.c. w związku z art. 37 zdanie pierwsze i z art. 33 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz U. z 2019 r., poz. 498).

Skład sądu

Sąd Najwyższy uchwałą z 10.4.2019 r. (II DSI 54/18) orzekł, że udział w składzie sądu osoby, która została powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w następstwie procedury zainicjowanej obwieszczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanym bez kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów oraz na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w zakresie udziału w niej sędziów w wyniku wyboru przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej piętnastu sędziów, w trybie określonym przepisami ustawy z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3 ze zm.), nie narusza wynikającego z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) prawa do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą, wskutek czego osoba taka nie jest osobą nieuprawnioną do orzekania w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k., a skład orzekający sądu, w którym zasiada taka osoba, nie jest sądem nienależycie obsadzonym w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. ​


Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

11.4.2019 r.

  • Ustawę z 4.4.2019 r. o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024;
  • Ustawę z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych