12.6.2019 r. – Publikacja ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.6.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1075);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.6.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1076);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.5.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1077);
 • Ustawa z 12.4.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.5.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079);
 • Ustawa z 26.4.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie (M.P. z 2019 r. poz. 503);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie (M.P. z 2019 r. poz. 504);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach (M.P. z 2019 r. poz. 505);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej (M.P. z 2019 r. poz. 506);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.3.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 507);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.3.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 508);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.3.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 509);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.3.2019 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 510);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.3.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 511);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie (M.P. z 2019 r. poz. 512);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi (M.P. z 2019 r. poz. 513);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu (M.P. z 2019 r. poz. 514);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie (M.P. z 2019 r. poz. 515);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku (M.P. z 2019 r. poz. 516);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu (M.P. z 2019 r. poz. 517);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu (M.P. z 2019 r. poz. 518);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie (M.P. z 2019 r. poz. 519);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.3.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 520);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.3.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 521);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.3.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 522);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.3.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 523);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.3.2019 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 524);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.6.2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze (M.P. z 2019 r. poz. 525).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności

11.6.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (P 20/17) po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072, ze zm.), na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 czerwca 2019 r., połączonych pytań prawnych:

1) Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, czy art. 87 § 1 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od połączenia kar ograniczenia wolności i pozbawienia wolności oraz wymierzenia w ich miejsce kary łącznej pozbawienia wolności w sytuacji, gdy skazany nie uchyla się od wykonania kary ograniczenia wolności, jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji,

2) Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, czy art. 87 § 1 i 2 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, ze zm.) w zakresie, w jakim nakazują obligatoryjne połączenie kar pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności i wymierzenie jednej kary łącznej pozbawienia wolności w wypadku nadających się do połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, jeśli nie mieszczą się w granicach określonych w art. 87 § 2 tej ustawy, oraz w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości połączenia jedynie kar pozbawienia wolności z karami pozbawienia wolności oraz jedynie kar ograniczenia wolności z karami ograniczenia wolności, z jednoczesnym odstąpieniem od łączenia kar pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności w wypadku nadających się do połączenia kar tego samego rodzaju lub innych podlegających łączeniu, są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 175 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji, z art. 6 ust. 1 i ust. 3 lit. a Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.) oraz z art. 20 i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 303 z 14.12.2007, s. 1),

orzekł, że:

Art. 87 § 1 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.) w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanowił na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 11.6.2019 r.

 • Założenia do projektu budżetu państwa na 2020 r.;
 • Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.;
 • Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych