12.7.2018 r. – Publikacja obwieszczenia o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 5.7.2018 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1336);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 28.6.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1337);
 • Ustawa z 15.6. 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1338);
 • Zarządzenie nr 116 Prezesa Rady Ministrów z 11.7.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2018 r. poz. 670);
 • Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 4.7.2018 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2018 r. poz. 671);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 29.6.2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2018 r. poz. 672);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.7.2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie (M.P. z 2018 r. poz. 673);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.6.2018 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego (M.P. z 2018 r. poz. 674).

Orzecznictwo Trybunału KonstytucyjnegoKodeks postępowania cywilnego


11.7.2018 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 3/17) po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 lipca 2018 r., skargi konstytucyjnej K.S. o zbadanie zgodności:

art. 3986 § 2 i 3 w związku z art. 3984 § 1 pkt 3 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie – bez wzywania do usunięcia braków – skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 3984§ 1 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji,


orzekł, że:


Art. 3986 § 2 i 3 w związku z art. 3984 § 1 pkt 3 w związku z art. 13 § 2 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Orzeczenie zapadło większością głosów.

Rada MinistrówDecyzje Rady Ministrów podczas obrad 11.7.2018 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł