12.7.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Karta Nauczyciela

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.7.2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz.U. z 2019 r. poz. 1281);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.6.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 9.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1283);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.6.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1284);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.6.2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019 r. poz. 1285);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 26.6.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1286);
 • Ustawa z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 10.7.2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1288);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.7.2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1289);
 • Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28.6.2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego (M.P. z 2019 r. poz. 674);
 • Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.7.2019 r. Nr 127.1.2019 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym (M.P. z 2019 r. poz. 675);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.7.2019 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku (M.P. z 2019 r. poz. 676);
 • Komunikat Nr 07/2019/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 9.7.2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2019 r. poz. 677).


Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

11.7.2019 r.

 • Ustawę z 13.6.2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów;
 • Ustawę z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

 

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych