12.8.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. z 2019 r. poz. 1496);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 3.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1497);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 6.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1498);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500);
 • Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1501);
 • Porozumienie z 11.4.2018 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1502);
 • Oświadczenie rządowe z 11.7.2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 11 kwietnia 2018 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1503);
 • Ustawa z 31.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1504);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.6.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1505);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.8.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1506);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.8.2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 742);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.8.2019 r. nr 1131.13.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 743).

Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

9.8.2019 r.

 • Ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
 • Ustawę z 31.7.2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 • Ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne;
 • Ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy;
 • Ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 19.7.2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych;
 • Ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych