12.9.2018 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie


 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 21.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1751);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 20.08.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1752);
 • Poprawki do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie 17.07.1998 r., przyjęte podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11.06.2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1753);
 • Oświadczenie rządowe z dnia 30.05.2018 r. w sprawie mocy obowiązującej poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11.06.2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1754);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5.09.2018 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1755);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1756);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 6.09.018 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1757);
 • Oświadczenie rządowe z 17.08.2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Bonaire, Saby oraz Sint Eustatius Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1758);
 • Oświadczenie rządowe z 17.08.2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Curaҫao Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1759);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 10.09.2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 13.08.2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2018 r. poz. 858);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.07.2018 r. nr 110.49.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 859);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.08.2018 r. nr 110.50.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 860);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.08.2018 r. nr 110.51.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 861);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.08.2018 r. nr 110.52.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 862);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.08.2018 r. nr 110.53.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 863);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.08.2018 r. nr 110.54.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 864);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.08.2018 r. nr 110.55.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 865);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.08.2018 r. nr 110.56.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 866);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 3.09.2018 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu (M.P. z 2018 r. poz. 867);
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 29.08.2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 868);
 • Komunikat Nr 09/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 10.09.2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2018 r. poz. 869).


Rada Ministrów


Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 11.9.2018 r.
 • Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.Sejm RP


Sejm RP 12.9.2018 r.

Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 68. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2557 i 2631);
 • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu dnia 14 kwietnia – Świętem Państwowym – „Święto Chrztu Polski” (druki nr 1456 i 2765);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2786);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789);
 • Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2697);
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2769);
 • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2728) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2730);
 • Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej;
 • Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wykonania w 2017 roku programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2018 (druk nr 2440) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druk nr 2561).

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych