13.11.2019 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 17.10.2019 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2177);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2179);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.10.2019 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławeckie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2180);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2019 r. poz. 2181);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2182);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2169);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2183);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. z 2019 r. poz. 2184);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 5.11.2019 r. w sprawie nagród Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich uczelni wojskowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2185);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2186);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 6.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2187);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188);
 • Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 24.10.2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2019 r. poz. 1063);
 • Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30.10.2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego (M.P. z 2019 r. poz. 1064);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stefana Zdzisława Strzałkowskiego (M.P. z 2019 r. poz. 1065);
 • Komunikat Ministra Cyfryzacji z 17.10.2019 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1066).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji złożone przez pełnomocnika będącego adwokatem

Sąd Najwyższy uchwałą z 8.11.2019 r. (III CZP 22/19) orzekł, że ​przepis art. 130 § 1 zdanie drugie k.p.c. nie ma zastosowania w razie wniesienia przez zawodowego pełnomocnika zażalenia na postanowienie wydane przez referendarza sądowego, skierowanego do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, z wnioskiem o zmianę tego postanowienia lub o jego uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania.

Zezwolenie na zbycie nieruchomości położonej w Polsce przez osobę pełnoletnią, pozbawioną zdolności do czynności prawnych

Sąd Najwyższy uchwałą z 8.11.2019 r. (III CZP 24/19) orzekł, że ​udzielenie przez sąd zezwolenia na zbycie nieruchomości położonej w Polsce przez osobę pełnoletnią, pozbawioną zdolności do czynności prawnych, nie stanowi „rozstrzygnięcia dotyczącego praw rzeczowych na nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej” w rozumieniu art. 1110 [2] k.p.c.

Dokument z podpisem uznanym przez notariusza za własnoręczny

Sąd Najwyższy uchwałą z 8.11.2019 r. (III CZP 26/19) orzekł, że ​dokument z podpisem uznanym przez notariusza za własnoręczny (art. 88 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.) jest dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym w rozumieniu art. 788 § 1 k.p.c.


Wykładnia umowy, na podstawie której powód dochodził wynagrodzenia za świadczenie usług

Sąd Najwyższy uchwałą z 8.11.2019 r. (III CZP 27/19) orzekł, że ​wykładnia umowy, na podstawie której powód dochodził wynagrodzenia za świadczenie usług, nie jest objęta mocą wiążącą wyroku (art. 365 § 1 k.p.c.) w sprawie o inną część przewidzianego tą umową wynagrodzenia za świadczenie usług.


Roszczenie o odszkodowanie skierowane przeciwko osobie zajmującej lokal mieszkalny bez tytułu prawnego

Sąd Najwyższy uchwałą z 8.11.2019 r. (III CZP 28/19) orzekł, że ​roszczenie przewidziane w art. 18 ust. 1 ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) przysługuje osobie będącej właścicielem lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy w okresie, którego dotyczy żądanie pozwu.

Roszczenia dotyczące dotacji przyznawanych niepublicznym przedszkolom w okresie przed dniem 1.1.2017 r.

Sąd Najwyższy uchwałą z 8.11.2019 r. (III CZP 29/19) orzekł, że ​art. 91 ust. 2 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) nie wyłącza drogi sądowej do dochodzenia po dniu 1.1.2018 r. w postępowaniu przed sądem powszechnym roszczeń dotyczących dotacji przyznawanych niepublicznym przedszkolom w okresie przed dniem 1.1.2017 r. na podstawie ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.).

Zasądzenie odszkodowania za szkodę

Sąd Najwyższy uchwałą z 8.11.2019 r. (III CZP 32/19) orzekł, zasądzenie odszkodowania za szkodę określoną w art. 129 ust. 2 w zw. z art. 136 ust. 3 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) według cen z dnia jego ustalenia nie wyłącza przyznania odsetek za opóźnienie od dnia powstania stanu opóźnienia.

Małżonek dłużnika osobistego

Sąd Najwyższy uchwałą z 8.11.2019 r. (III CZP 36/19) orzekł, że ​małżonek dłużnika osobistego jest – na podstawie art. 41 k.r.o. – dłużnikiem ponoszącym wobec wierzyciela odpowiedzialność ograniczoną do składników majątku wspólnego małżonków.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych