13.2.2018 r. – Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 29.1.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 347);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 6.2.2018 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (Dz.U. z 2018 r. poz. 348);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.1.2018 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz.U. z 2018 r. poz. 349);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 29.1.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2018 r. poz. 350);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.2.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 351);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7.2.2018 r. sygn. akt K 39/15 (Dz.U. z 2018 r. poz. 352);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25.1.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U. z 2018 r. poz. 353);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.2.2018 r. w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 354);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.2.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz.U. z 2018 r. poz. 355);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.1.2018 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 356);
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 30.1.2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska (M.P. z 2018 r. poz. 178);
 • Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z 9.2.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2018 r. poz. 179);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2018 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r. (M.P. z 2018 r. poz. 180);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 181).

Sejm RPSejm RP 8.2.2018 r.

Ustawy uchwalone na 58. posiedzeniu Sejmu:

 • o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
 • o zmianie ustawy o pomocy społecznej;
 • o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.;
 • o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium;
 • o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.;
 • o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw;
 • o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Uchwały podjęte na 58. posiedzeniu Sejmu:

 • w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku;
 • w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej;
 • w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł