13.3.2018 r. – Sejm RP uchwalił ustawę o komornikach sądowych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.2.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.2.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.2.2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. z 2018 r. poz. 513);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.2.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 514);
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 23.2.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju (Dz.U. z 2018 r. poz. 515);
 • Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22.2.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 516);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7.3.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 517);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 1.3.2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 518);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.3.2018 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. z 2018 r. poz. 276);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.3.2018 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu (M.P. z 2018 r. poz. 277);
 • Uchwała nr 43 Rady Ministrów z 1.3.2018 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2018 r. poz. 278).

Sejm RPSejm RP 6.03.2017 r.

Ustawy uchwalone na 59. posiedzeniu Sejmu:

 • o kosztach komorniczych;
 • o komornikach sądowych;
 • o zmianie ustawy o kierujących pojazdami;
 • o zmianie ustawy – Prawo wodne;
 • o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw;
 • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
 • o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;
 • o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty;
 • o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny;
 • o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką;
 • Prawo przedsiębiorców;
 • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 • o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.

Uchwały podjęte na 59. posiedzeniu Sejmu:

 • w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w sprawie upamiętnienia Juliusza Lea, Prezydenta Miasta Krakowa, w 100. rocznicę Jego śmierci;
 • w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu;
 • w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej;
 • w 50. rocznicę Marca ’68;
 • w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa;
 • w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu.

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł