13.3.2020 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.2.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 411);
 • Ustawa z 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 412);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.3.2020 r. sygn. akt P 22/19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 413);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 414);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.2.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 415);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 27.2.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 416);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.2.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 417);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz.U. z 2020 r. poz. 418);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 419);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. z 2020 r. poz. 420);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2020 r. poz. 421);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.3.2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 422);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 27.2.2020 r. o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. z 2020 r. poz. 259);
 • Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z 6.3.2020 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2019 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 260);
 • Zarządzenie Nr 3/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 5.3.2020 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 10. rocznicę tragedii smoleńskiej (M.P. z 2020 r. poz. 261).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych