13.6.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9.5.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1122);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.5.2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1123);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.6.2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 24);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.5.2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1125);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 19.5.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1126);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 1.6.2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1127);
 • Ustawa z 12.4.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1128);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 18.5.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 1129);
 • Ustawa z 12.4.2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.5.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1131);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.5.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz.U. z 2018 r. poz. 1132);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29.5.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 21.5.2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1134);
 • Zarządzenie nr 10/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 30.5.2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł, 100 zł i 500 zł „Bielik” – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (M.P. z 2018 r. poz. 539);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 26.3.2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 540);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 27.3.2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 541).

Rada MinistrówDecyzje Rady Ministrów podczas obrad 12.06.2018 r.

 • Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.;
 • Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019;
 • Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
 • Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych