13.9.2018 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji Straży Marszałkowskiej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 28.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. z 2018 r. poz. 1761);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28.08.2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1762);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7.08.2018 r. w sprawie przekazywania informacji Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1763);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z 5.08.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1764);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 6.08.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 1765);
 • Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 12.07.2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2018 r. poz. 870);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 20.08.2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 871).


Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Uprawnienie do wystąpienia z roszczeniami przewidzianymi w art. 61 w związku z art. 63 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Sąd Najwyższy uchwałą z 12.9.2018 r. (III CZP 14/18) orzekł, że ​parafiom Kościoła Rzymskokatolickiego położonym na terenie zaboru pruskiego, które po pierwszej wojnie światowej znalazły się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje uprawnienie do wystąpienia z roszczeniami przewidzianymi w art. 61 w związku z art. 63 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 380), dotyczącymi nieruchomości będących wcześniej własnością katolickich gmin kościelnych.Sejm RP


Sejm RP 13.9.2018 r.

Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 68. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2786);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789);
 • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2728) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2730);
 • Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2697);
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2769);
 • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środku Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin (druki nr 2803 i 2821);
 • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (druki nr 2797 i 2819);
 • Powołanie Rzecznika Praw Dziecka (druki nr 2795);
 • Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych