14.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 23.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 43);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 44);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 45);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 46);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2.1.2020 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej, na których są wykonywane zadania i czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej są szczególnie przydatne (Dz.U. z 2020 r. poz. 47);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 10.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz.U. z 2020 r. poz. 48);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz.U. z 2020 r. poz. 49);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 9.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 50);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 10.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 51);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 10.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 52);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu na Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów EXODUS (M.P. z 2020 r. poz. 36);
 • Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 9.1.2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2020 r. poz. 37);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1.10.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 38);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.10.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 39);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.10.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 40);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.10.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 41);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 42);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 16.12.2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Ręczne formowanie szkła – hutnik szkła” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 43).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych