14.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

  • Obwieszczenie Ministra Finansów z 10.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 229);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 230);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 231);
  • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 232);
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 233);
  • Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12.2.2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 177);
  • Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z 5.2.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (M.P. z 2020 r. poz. 178);
  • Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 4.2.2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 179).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych