14.3.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie formularza wniosku o przyznanie płatności

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.3.2019 r. w sprawie formularza wniosku o wypłatę pomocy finansowej na zalesianie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2019 r. poz. 484);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.3.2019 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 485);
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 7.3.2019 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów (Dz.U. z 2019 r. poz. 486);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.3.2019 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2019 r. poz. 487);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem (Dz.U. z 2019 r. poz. 488);
  • Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z 18.1.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich (M.P. z 2019 r. poz. 230);
  • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21.2.2019 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. z 2019 r. poz. 231);
  • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 8.3.2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 232);
  • Obwieszczenie Ministra Energii z 12.3.2019 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2018 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 233).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Wybór członków KRS przez Sejm spośród sędziów; odwołanie od uchwały KRS dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

14.3.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (K 12/8) rozpozna wnioski o zbadanie zgodności:

1) art. 9a, art. 11a, art. 11b, art. 11c, art. 11d i art. 11e ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji oraz z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 44 ust. 1 ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim dopuszcza odwołanie od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy z art. 2, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 44 ust. 1a ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 10, art. 60, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 184 Konstytucji RP;

4) art. 44 ust. 3 ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nakazuje stosowanie przepisów ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej z art. 2, art. 7, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179, art. 184 Konstytucji RP;

5) art. 388 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim umożliwia wstrzymanie uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do powołania sędziego z art. 2, art. 7, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178 oraz art. 179 Konstytucji RP, art. 184 Konstytucji RP;

6) art. 44 ust. 4 ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 7, art. 10, art. 60, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych