15.11.2019 r. – Publikacja ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2201);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2202);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. poz. 2203);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 17.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2205);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4.11.2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2206);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2207);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2208);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.10.2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2209);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.10.2019 r. w sprawie pouczeń o prawach przysługujących osobie kontrolowanej lub ujętej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz wzorów protokołów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2210);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. z 2019 r. poz. 2211);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2212);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2213);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.11.2019 r. nr 1131.21.2019 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1069);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.10.2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2019 r. poz. 1070);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1071);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13.11.2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1072);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 7.11.2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1073).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych