15.5.2018 r. – Sejm RP uchwalił ustawę o ochronie danych osobowych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 884);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.4.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 885);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7.5.2018 r. w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 886);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. z 2018 r. poz. 887);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28.3.2018 r. w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 888);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.3.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biedrusko (PLH300001) (Dz.U. z 2018 r. poz. 889);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 13.4.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 890);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych – Fides z siedzibą w Warszawie(Dz.U. z 2018 r. poz. 891);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.4.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 892);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7.5.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 893);
 • Ustawa z 954.2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz.U. z 2018 r. poz. 894);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.3.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036) (Dz.U. z 2018 r. poz. 895);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.4.2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 30.4.2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2018 r. poz. 468);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 24.4.2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2018 r. poz. 469);
 • Komunikat Nr 05/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 8.5.2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2018 r. poz. 470);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.4.2018 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu (M.P. z 2018 r. poz. 471);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.5.2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 472).

Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał


14.5.2018 r.

 • Ustawę z 9.5.2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej;
 • Ustawę z 9.5.2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl. 

Sejm RPSejm RP 9-10.5.2018 r.


Ustawy uchwalone na 62. posiedzeniu Sejmu

 • o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera;
 • o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o rencie socjalnej;
 • o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw;
 • o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • o zmianie ustawy o kierujących pojazdami;
 • o wspieraniu nowych inwestycji;
 • o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych;
 • o ochronie danych osobowych;
 • o zmianie ustawy – Prawo oświatowe;
 • o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
 • zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw;
 • o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
 • o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych