15.5.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Ordynacja podatkowa

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 15.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 894);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.5.2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 895);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 896);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8.5.2019 r. sygn. akt K 45/16 (Dz.U. z 2019 r. poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.4.2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 898);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 899);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 901);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.5.2019 r. w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 902);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z 25.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 903);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.5.2019 r. w sprawie dokumentowania przez policjantów kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków (Dz.U. z 2019 r. poz. 904);
 • Zarządzenie Nr 51 Prezesa Rady Ministrów z 7.5.2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z 2019 r. poz. 425);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 24.4.2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2019 r. poz. 426);
 • Komunikat Nr 05/2019/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 10.5.2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2019 r. poz. 427).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Prowadzenie egzekucji z nieruchomości w sytuacji, w której roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu, a właściciel nieruchomości obciążonej nie jest dłużnikiem osobistym

15.5.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 31/17) ogłosi orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

Brak możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę o wznowienie postępowania przed NSA, orzekającego po raz pierwszy w tym przedmiocie

15.5.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 26/17) ogłosi orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 45 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1, art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 i w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.


Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 14.5.2019 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych;
 • Projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw;
 • Rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych