15 listopad 2011 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania (Dz.U. Nr 239, poz. 1427);
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 239, poz. 1428);
  Ustawa z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1429);
  Ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 240, poz. 1430);
  Ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, 1431);
  Ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 240, poz. 1432);
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25—27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego (Dz.U. Nr 240, poz. 1433);
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej (Dz.U. Nr 240, poz. 1434);
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11.10.2011 r. sygn. akt P 18/09 (Dz.U. Nr 240, poz. 1435);
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11.10.2011 r. sygn. akt K 16/10 (Dz.U. Nr 240, poz. 1436);
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.10.2011 r. sygn. akt SK 24/09 (Dz.U. Nr 240, poz. 1437):
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.10.2011 r. sygn. akt SK 39/09 (Dz.U. Nr 240, poz. 1438);
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.10.2011 r. sygn. akt SK 2/10 (Dz.U. Nr 240, poz. 1439);
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.10.2011 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz.U. Nr 241, poz. 1440);
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.10.2011 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz.U. Nr 241, poz. 1441);
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.10.2011 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz.U. Nr 241, poz. 1442);
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2011 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 241, poz. 1443);
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.10.2011 r. nr 115-9-11 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. Nr 99, poz. 1000);
  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.11.2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (M.P. Nr 99, poz. 1001);
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 28.10.2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. Nr 99, poz. 1002);
  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 31.10.2011 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2007—2009 (M.P. Nr 99, poz. 1003);
  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 17.10.2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. Nr 99, poz. 1004);
  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z 20.10.2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (M.P. Nr 99, poz. 1005);
  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 7.11.2011 r. w sprawie pierwszego wskaźnika waloryzacji (M.P. Nr 99, poz. 1006);
  Komunikat nr 11/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 8.11.2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. Nr 99, poz. 1007).
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Pełnomocnictwo procesowe pracownika Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA niebędącego racą prawnym; ubezpieczenia społeczne Sąd Najwyższy uchwałą (7) z 13.10.2011 r. (sygn. akt II UZP 6/11) orzekł, że pracownik Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niebędący radcą prawnym nie może być pełnomocnikiem procesowym Dyrektora tego Zakładu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87 § 1 i 2 k.p.c.) Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Wysokość opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru. 15.11.2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dotyczące wysokości opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 93 ust. 2 ustawy z 19.3.2004 r – Prawo celne i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.4.2004 roku w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP.

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych