16.2.2017 r. – Publikacja rozp. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10.10.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 251);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2017 r. poz. 252);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 253);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 254);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.2.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli (Dz.U. z 2017 r. poz. 255);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10.2.2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 256);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7.2.2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 257);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.2.2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 258);
 • Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13.9.1983 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 259);
 • Oświadczenie rządowe z 23.1.2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 260);
 • Porozumienie dotyczące zmiany Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisane w Warszawie dnia 12 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 261);
 • Oświadczenie rządowe z 23.1.2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem dotyczącym zmiany Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanym w Warszawie dnia 12 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 262);
 • Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 263);
 • Oświadczenie rządowe z 26.1.2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 264);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 7.2.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 265);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.2.2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 266);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 267);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 268);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14.2.2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 269);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 270);
 • Postanowienie nr 110.102.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2017 r. poz. 198);
 • Postanowienie nr 110.103.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2017 r. poz. 199);
 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2014–15 (M.P. z 2017 r.. poz. 200).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Aplikacja notarialna

16.1.2017 r. Trybunał Konstytucyjny (U 2/15) ogłosi orzeczenie w sprawie wniosku o zbadanie zgodności: § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.12.2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej z art. 72 § 1 i art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie. Rozpoznanie wniosku nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lutego 2017 roku.

Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl. . 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Polityka przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł