16.5.2018 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks wykroczeń

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.5.2018 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 898);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.3.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037) (Dz.U. z 2018 r. poz. 899);
 • Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 20.4.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz.U. z 2018 r. poz. 900);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.3.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107) (Dz.U. z 2018 r. poz. 901);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.3.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025) (Dz.U. z 2018 r. poz. 902);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 13.4.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 2018 r. poz. 903);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.4.2018 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne (Dz.U. z 2018 r. poz. 904);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.3.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026) (Dz.U. z 2018 r. poz. 905);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.3.2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048) (Dz.U. z 2018 r. poz. 906);
 • Ustawa z 22.3.2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 907);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.4.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 908);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U. z 2018 r. poz. 909);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.5.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz.U. z 2018 r. poz. 910);
 • Ustawa z 22.3.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 911);
 • Uchwała nr 70 Rady Ministrów z 8.5.2018 r. w sprawie odznaki okolicznościowej – „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” (M.P. z 2018 r. poz. 473);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 14.5.2018 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 474);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.5.2018 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. z 2018 r. poz. 475);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.5.2018 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji (M.P. z 2018 r. poz. 476).

Orzecznictwo Trybunału KonstytucyjnegoTermin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa


16.5.2018 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 18/17) rozpozna skargę konstytucyjną o stwierdzenie, że art. 70 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanawiając dla dziecka termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, który może upłynąć niezależnie od jego wiedzy o swoim biologicznym pochodzeniu, jest niezgodny z art. 47 w zw. z art. 30 w zw. z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Oskarżyciel posiłkowy – uprawnienia

16.5.2018 r. Trybunał Konstytucyjny (K 12/15) rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 56 § 3 ustawy z 6.6.1997 roku – Kodeks postępowania karnego, w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność zaskarżenia zażaleniem postanowienia wydanego na podstawie art. 56 § 2 tego Kodeksu i odnoszącego się do oskarżyciela posiłkowego – z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 15.5.2018 r.

 • Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
 • Propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej;
 • Propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.

Prezydent RP
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał


15.5.2018 r.

 • Ustawę z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.

 


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych