16.7.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1305);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru (Dz.U. z 2019 r. poz. 1306);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.7.2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1307);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27.6.2019 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwowej służby hydrogeologicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1308);
 • Ustawa z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.7.2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1310);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.7.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.7.2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1313);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28.6.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1314);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.6.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U. z 2019 r. poz. 1315);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 26.6.2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1316);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.7.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 680).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych