17.2.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2017 r. poz. 271);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.2.2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 272);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25.1.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 273);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 274);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Nikozji dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 275);
 • Oświadczenie rządowe z 13.1.2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Nikozji dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 276);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25.1.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 277);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2.2.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2017 r. poz. 278);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10.2.2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2017 r. poz. 279);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 280);
 • Postanowienie nr 115.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2017 r. poz. 201);
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z 7.2.2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (M.P. z 2017 r. poz. 202).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Aplikacja notarialna

16.1.2017 r. Trybunał Konstytucyjny (U 2/15) po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lutego 2017 r., wniosku Krajowej Rady Notarialnej o zbadanie zgodności:

§ 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.12.2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz. U. poz. 1668) w zakresie, w jakim przewiduje możliwość uzupełnienia przez aplikanta nieobecności po upływie ustawowego okresu aplikacji notarialnej, z art. 72 § 1 i art. 75 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164),

orzekł, że:

§ 8 ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.12.2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz. U. poz. 1668 oraz z 2015 r. poz. 2123) jest zgodny z art. 72 § 1 zdanie pierwsze i art. 75 ustawy z 14 .2. 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, 2175 i 2261).

Ponadto postanowił na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl. . 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Polityka przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł