17.4.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o instytutach badawczych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30.3.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 735);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23.3.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736);
 • Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 16.3.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 737);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 738);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 12.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 739);
 • Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 10.4.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M.P. z 2018 r. poz. 398);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 28.3.2018 r. o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. z 2018 r. poz. 399);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 21.3.2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2018 r. poz. 400);
 • Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.4.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z 2018 r. poz. 401);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.4.2018 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014–2017 (M.P. z 2018 r. poz. 402);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.4.2018 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012–2017 (M.P. z 2018 r. poz. 403).

Sejm RPSejm RP 12-13.4.2018 r.


Ustawy uchwalone na 61. posiedzeniu Sejmu:

 • o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami;
 • o zmianie ustawy o kierujących pojazdami;
 • o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
 • o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego;
 • o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej;
 • o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego;
 • o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym;
 • o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym;
 • o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece;
 • o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw;
 • o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.;
 • o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.;
 • o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.;
 • o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.;
 • o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Uchwały podjęte na 61. posiedzeniu Sejmu:

 • w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz;
 • w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru;
 • w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie posła Stanisława Gawłowskiego oraz zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania;
 • w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej);
 • w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych;
 • w 75. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych