17.7.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.6.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1317);
 • Ustawa z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1318);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1319);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2019 r. poz. 1320);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.6.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1321);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1322);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1323);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1324);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 3.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (M.P. z 2019 r. poz. 681);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.7.2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. z 2019 r. poz. 682);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.7.2019 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej tobiasza określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 683);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z 13.6.2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie pracą restauracji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2019 r. poz. 684);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.7.2019 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (M.P. z 2019 r. poz. 685).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Przewidziany termin wejścia w życie ustawy przed upływem terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie jej podpisania

17.7.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (Kp 2/18) rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z 14.12.2017 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z art. 2 z art. 2 i art. 122 ust. 2 w związku z art. 126 ust. 2, art. 142 ust. 2 i art. 144 ust. 3 pkt 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Rada Ministrów

Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 16.7.2019 r.

 • Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych