17 listopad 2011 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.10.2011 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz.U. Nr 242, poz. 1442);
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2011 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 242, poz. 1443);
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 243, poz. 1444);
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.10.2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. Nr 243, poz. 1445);
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.10.2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej (Dz.U. Nr 243, poz. 1446);
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.10.2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 243, poz. 1447);
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z 4.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej (Dz.U. Nr 243, poz. 1448);
  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 18.10.2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. Nr 243, poz. 1449);
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. Nr 243, poz. 1450);
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.10.2011 r. w sprawie trybu przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz z przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium (Dz.U. Nr 244, poz. 1451);
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. Nr 244, poz. 1452);
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10.10.2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji (Dz.U. Nr 244, poz. 1453);
  Ustawa z 16.10.2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 245, poz. 1454);
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. Nr 245, poz. 1455);
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. Nr 245, poz. 1456);
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. Nr 245, poz. 1457);
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. Nr 245, poz. 1458);
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. Nr 245, poz. 1459).
  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Wyłączenie udziału dłużnika przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej 15.11.2011 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 45/09) w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną Anny S. dotyczącą wyłączenia udziału dłużnika przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 41 zdanie drugie Rozporządzenia Rady nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych jest zgodny z art. 45 ust. 1 oraz z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Ponadto Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl. Sejm RP Sejm RP 17.11.2011 r. Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem porządku dziennego 1. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:
  • Wybór sekretarzy Sejmu RP.
  • Wybór członków Trybunału Stanu.
  • Wybór składów osobowych komisji sejmowych.

   
  KUP TERAZ

  Przetestuj System Legalis

   
  Zadzwoń:
  22 311 22 22
  Koszt połączenia wg taryfy operatora.
  lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
  zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

  W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


  Wyślij
  Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

  * Pola wymagane

  Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

  Wydawnictwo C.H.Beck
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Tel: 22 311 22 22
  E-mail: legalis@beck.pl
  NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
  w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

  Zasady przetwarzania danych osobowych