18.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2214);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2216);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2218);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2219);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2220);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2221);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2222);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 2223);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2224);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U. z 2019 r. poz. 2225);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2226);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2227);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 2228);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2019 r. poz. 2229);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2230);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2231);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2232);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.9.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 1074);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.9.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1075);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.9.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1076);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.9.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1077);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.9.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1078);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.9.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1079);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.9.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1080);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.9.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 1081);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.9.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 1082);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.9.2019 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 1083);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.9.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1084);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.9.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1085);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.9.2019 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 1086);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.9.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 1087);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.9.2019 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 1088);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.9.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 1089);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.11.2019 r. nr 1131.22.2019 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1090);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.11.2019 r. nr 1131.23.2019 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1091);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.11.2019 r. nr 1131.24.2019 o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1092).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych