18.5.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo lotnicze

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 957);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 958);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 959);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10.5.2017 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez bank do wniosku o wydanie zezwolenia na powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie niektórych czynności (Dz.U. z 2017 r. poz. 960);
 • Ustawa z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 961);
 • Ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 962);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 20.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 963);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.4.2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz.U. z 2017 r. poz. 964);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10.5.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 965);
 • Ustawa z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 966);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.5.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 967);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.5.2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 968);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.4.2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 969);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 5.5.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M.P. z 2017 r. poz. 449);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 11.5.2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2017–2022 (M.P. z 2017 r. poz. 450).

Sejm RP
Sejm RP 18.5.2017 r.

Ustawy uchwalone na 41. posiedzeniu Sejmu:

 • o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw;
 • o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 • o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o ochronie przyrody;
 • o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawy podjęte na 41. posiedzeniu Sejmu:

 • w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości;
 • w czterdziestą rocznicę powstania Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie.

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl. 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Polityka przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł