18.5.2020 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 30.4.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2020 r. poz. 857);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 858);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 859);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 860);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 861);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.5.2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. z 2020 r. poz. 862);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 863);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 864);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (Dz.U. z 2020 r. poz. 865);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 866);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.5.2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Ducha Świętego (Dz.U. z 2020 r. poz. 867);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 868);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 17.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. z 2020 r. poz. 869);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 871);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 872);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 873);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 874);
 • Ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 15.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 876);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 877);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.5.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 8.5.2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2020 r. poz. 414);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.5.2020 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 415);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.5.2020 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji (M.P. z 2020 r. poz. 415).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych