18 listopad 2011 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z 10.10. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych (Dz.U. Nr 246, poz. 1465);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów 25.10.2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych (Dz.U. Nr 246, poz. 1466);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 25.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołóstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz.U. Nr 246, poz. 1467);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w ktorych stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególnie zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciami ziemi (Dz.U. Nr 246, poz. 1468);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.11.2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 246, poz. 1469);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musza być spełnione, aby zajęcia dydatktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość (Dz.U. Nr 246, poz. 1470);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.11.2011 r. w sprawie wzorcu imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej (Dz.U. Nr 246, poz. 1471);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.11.2011 r. w sprawie ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych (Dz.U. Nr 246, poz. 1472);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji (Dz.U. Nr 246, poz. 1473);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprozdań oraz trybu i zakresu zaliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013" (Dz.U. Nr 246, poz. 1474);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.11.2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie i niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo organiczenia w wykonywaniu ściśle okreslonych czynnosci medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych (Dz.U. Nr 246, poz. 1475);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.10.2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz.U. Nr 246, poz. 1476);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.11.2011 r. w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wyniosku o zasiłek powodziowy (Dz.U. Nr 246, poz. 1477).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2011 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu (M.P. Nr 100, poz. 1008);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2011 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu (M.P. Nr 100, poz. 1009);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2011 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu (M.P. Nr 100, poz. 1009);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu (M.P. Nr 100, poz. 1010);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu (M.P. Nr 100, poz. 1010);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu (M.P. Nr 100, poz. 1011);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2011 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu (M.P. Nr 100, poz. 1012);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.11.2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu (M.P. Nr 100, poz. 1013);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.10.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Andrzeja Hetmana (M.P. Nr 100, poz. 1014);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.10.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Sebastiana Jarubasa (M.P. Nr 100, poz. 1015);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Barskiego (M.P. Nr 100, poz. 1016);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Romana Święczkowskiego (M.P. Nr 100, poz. 1017);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.11.2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie (M.P. Nr 100, poz. 1018);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.11.2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach (M.P. Nr 100, poz. 1019);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.11.2011 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów (M.P. Nr 101, poz 1020);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.11.2011 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów (M.P. Nr 101, poz. 1021);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2011 r. o przyjęciu dymisji Rady Ministrów (M.P. Nr 101, poz. 1022);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2011 r. o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów (M.P. Nr 101, poz. 1023);
 • Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 15.11.2011 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnego 20 zł. upamiętniającego 100. rocznicę przyznania II Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, oraz terminu wprowadzenia go do obiegu (M.P. Nr 101, poz. 1024).
  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Sąd Najwyższy uchwałą (7) z 17.11.2011 r. (sygn. akt III CZP 5/11) orzekł, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.  Sejm RP Sejm RP 18.11.2011 r. Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem porządku dziennego 1. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:
  • Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

   
  KUP TERAZ

  Przetestuj System Legalis

   
  Zadzwoń:
  22 311 22 22
  Koszt połączenia wg taryfy operatora.
  lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
  zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

  W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


  Wyślij
  Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

  * Pola wymagane

  Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

  Wydawnictwo C.H.Beck
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Tel: 22 311 22 22
  E-mail: legalis@beck.pl
  NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
  w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

  Zasady przetwarzania danych osobowych