19.2.2019 r. – Publikacja ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.1.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.1.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz.U. z 2019 r. poz. 301);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.2.2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich (Dz.U. z 2019 r. poz. 302);
 • Ustawa z 31.1.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.2.2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 304);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 11.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną (Dz.U. z 2019 r. poz. 305);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. z 2019 r. poz. 306);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz.U. z 2019 r. poz. 307);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 11.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 308);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 11.2.2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 309);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1.2.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 11.2.2019 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2018 (M.P. z 2019 r. poz. 189);
 • Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 12.2.2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego (M.P. z 2019 r. poz. 190);
 • Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 5.2.2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2019 r. poz. 191);
 • Uchwała Nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. z 2019 r. poz. 192).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Przedsiębiorstwo państwowe jako posiadacz w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu

Sąd Najwyższy uchwałą z 15.2.2019 r. (III CZP 81/18) orzekł, że przedsiębiorstwo państwowe, które nabyło z mocy prawa – na podstawie ustawy z 20.12.1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. 1991 r., Nr 2, poz. 6) – własność urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, może być uznane za posiadacza w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu.

Nabycie mienia przez Skarb Państwa, które nie zostało objęte w postępowaniu likwidacyjnym

Sąd Najwyższy uchwałą z 15.2.2019 r. (III CZP 83/18) orzekł, że Skarb Państwa nie nabył na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.) mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z rejestru przed wejściem tego przepisu w życie.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Sąd Najwyższy uchwałą z 15.2.2019 r. (III CZP 84/18) orzekł, że odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Sąd Najwyższy uchwałą z 15.2.2019 r. (III CZP 84/18) orzekł, że odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia.


Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

14.2.2019 r.

 • Ustawę z 31.1.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych