Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

19.5.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o kierujących pojazdami

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 970);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.5.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 971);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach (Dz.U. z 2017 r. poz. 972);
 • Ustawa z 7.4.2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (Dz.U. z 2017 r. poz. 973);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 974);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28.3.2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) (Dz.U. z 2017 r. poz. 975);
 • Ustawa z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 976);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 11.5.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 977);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.4.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. z 2017 r. poz. 979);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12.5.2017 r. sygn. akt SK 49/13 (Dz.U. z 2017 r. poz. 980);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.3.2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012) (Dz.U. z 2017 r. poz. 981);
 • Zarządzenie nr 12/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 10.5.2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Polskie Termopile” – Zadwórze (M.P. z 2017 r. poz. 451);
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z 28.4.2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 (M.P. z 2017 r. poz. 452);
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z 28.4.2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020 (M.P. z 2017 r. poz. 453);
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z 28.4.2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska (M.P. z 2017 r. poz. 454);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10.5.2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych, w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe (M.P. z 2017 r. poz. 453).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Postępowanie o wpis zmiany zastawnika w rejestrze zastawów

Sąd Najwyższy uchwałą z 18.5.2017 r. (III CZP 6/17) orzekł, że w razie ogłoszenia upadłości banku będącego zastawnikiem, uczestnikiem postępowania o wpis zmiany zastawnika w rejestrze zastawów w związku z przelewem wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem jest syndyk masy upadłości zastawnika, choćby przelew był dokonany przed ogłoszeniem upadłości. 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł