2.4.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. z 2019 r. poz. 603);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 604);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2019 r. poz. 605);
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22.03.2019 r. w sprawie egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 606);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27.03.2019 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz.U. z 2019 r. poz. 607);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 608);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25.03.2019 r. sygn. akt K 12/18 (Dz.U. z 2019 r. poz. 609);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 14.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz.U. z 2019 r. poz. 610);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. z 2019 r. poz. 611);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 18.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii (Dz.U. z 2019 r. poz. 612);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.03.2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 613);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.03.2019 r. w 100-lecie powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (M.P. z 2019 r. poz. 285).


Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

28.3.2019 r.

 • Ustawę z 15.3.2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej;
 • Ustawę z 15.3.2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej;
 • Ustawę z 15.3.2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych