2 marzec 2012 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Hanoi dnia 9 września 2010 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 232);
 • wiadczenie rządowe z 10.1.2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Hanoi dnia 9 września 2010 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 233);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2.2.2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 234);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.2.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego (Dz.U. z 2012 r. poz. 235);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z .2.16.2.2012 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej (M.P. z 2012 r. poz. 108);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.2.2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza (M.P. z 2012 r. poz. 109);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 21.2.2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2012 r. poz. 110);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.2.2012 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników (M.P. z 2012 r. poz. 111);
 • wała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.2.2012 r. w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego (M.P. z 2012 r. poz. 112).
Sejm RP Sejm RP 2.3.2012 r.

  Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem porządku 9. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki Nr 104, 161 i 161-A);
 • Informacja rządu na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 roku;
 • Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (druk Nr 48) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk Nr 158);
 • Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk Nr 79) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk Nr 159);
 • Informacja Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk Nr 47) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk Nr 157).
Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych