2 styczeń 2012 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22.12.2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 299, poz. 1772);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.12.2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (Dz.U. Nr 299, poz. 1773);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.12.2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. Nr 299, poz. 1774);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 299, poz. 1775);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny (Dz.U. Nr 299, poz. 1776);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 22.12.2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób (Dz.U. Nr 299, poz. 1777);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z 23.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 299, poz. 1778);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.12.2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (M.P. Nr 118, poz. 1190);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.12.2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Václava Havla (M.P. Nr 118, poz. 1191);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.12.2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci (M.P. Nr 118, poz. 1192);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20.12.2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (M.P. Nr 118, poz. 1193);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.12.2011 r. o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia (M.P. Nr 118, poz. 1194);
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 106 z 28.12.2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. Nr 118, poz. 1195);
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 107 z 28.12.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. Nr 118, poz. 1196);
 • Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z 20.12.2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (M.P. Nr 118, poz. 1197);
 • Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z 27.12.2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (M.P. Nr 118, poz. 1198);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 20.12.2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2011 r. (M.P. Nr 118, poz. 1199).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych